Landschaftsqualitätsprojekte
Erfahrungsaustausch

19.09.2019 | Raum Bern

Informations sur le cours

Numéro de cours

19.014 D

Date

19.09.2019

Lieu

Raum Bern

Public cible

Verantwortliche für Landschaftsqualitätsprojekte in den Kantonen, in Landschaftsqualitätsprojekte involvierte Personen

Responsable-s de cours

Barbara Weiss, Johanna Schoop, AGRIDEA