Landschaftsqualitätsprojekte
Erfahrungsaustausch

24.09.2020 | Raum Bern

Informations sur le cours

Numéro de cours

20.013 D

Date

24.09.2020

Lieu

Raum Bern

Public cible

Verantwortliche für Landschaftsqualitätsprojekte in den Kantonen; in Landschaftsqualitätsprojekte involvierte Personen

Responsable-s de cours

Anja Gramlich, Johanna Schoop, AGRIDEA